Katalog informacij javnega značaja


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv: Glasbena šola Škofja Loka
Naslov: Puštal 21
Pošta: 4220 Škofja Loka
Telefon: 04 515 53 70
Faks: 04 515 53 75
E-naslov: info@gsskofjaloka.si
Spletna stran: www.gsskofjaloka.si
Ravnatelj javnega zavoda: Klemen Karlin
Odgovorna uradna oseba: Klemen Karlin
Datum prve objave kataloga: 19. 01. 2011
Datum zadnje spremembe kataloga: 01. 09. 2018
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda
Ravnatelj: Klemen Karlin
E-naslov: ravnatelj@gsskofjaloka.si
Telefon: 031 360 369
Pomočnik ravnatelja: Luka Železnik
Telefon: 031 633 076
E-naslov: pomocnik@gsskofjaloka.si
Tajnica: Maja Zupanc
E-naslov: tajnistvo@gsskofjaloka.si
Telefon: 04 515 53 70, 041 637 337
Računovodkinja: Zdenka Marin
E-naslov: racunovodstvo@gsskofjaloka.si
Telefon: 04 515 53 71
Delovno področje javnega zavoda
Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi, svet staršev
2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Klemen Karlin
Naslov: Puštal 21, 4220 Škofja Loka
Telefon: 031 360 369
E-naslov: ravnatelj@gsskofjaloka.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda
Zakoni in podzakonski akti
Predpisi lokalne skupnosti
Splošni akti javnega zavoda
Predpisi EU
2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda
Predlogi splošnih aktov javnega zavoda
2.e Seje sveta javnega zavoda
Seje sveta javnega zavoda
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:
Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2 - portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila
Razpisi delovnih mest
Druge objave
2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Ime informatizirane zbirke:
Kratek opis namena zbirke:
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:
Dostop do zbirke:
2.k Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju javnega zavoda
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:
- vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
- osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve:
Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva:
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.
Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja
Datum objave: 25. 4. 2012
Nazaj na prvo stran  | Puštalski grad  | Šolski prostori  | Organi šole  | Učitelji v šolskem letu 2018/2019  | Urniki skupinskega pouka v šolskem letu 2018/2019
Vpis v glasbeno šolo  | Publikacija šole  | Obrazci  | Pravilniki  | Sodelovanje s starši
Katalog informacij javnega značaja