Pravilniki

  • Pravice in dolžnosti učencev
Učenec mora redno obiskovati pouk, vaje in nastope.

Med letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev.

Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom.

Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem vnaprej obvestiti glasbeno šolo.

Na glasbena tekmovanja lahko šola prijavi učenca le v soglasju s starši.

Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi.

  • Ocenjevanje znanja
S preverjanjem znanja se ugotavlja razumevanje posredovane učne vsebine in ni namenjeno ocenjevanju.

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja.

Znanje učencev se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih.

Pri pouku in nastopih se ocenjuje znanje učencev iz inštrumenta, petja, komorne igre in orkestra.
Pri pouku nauka o glasbi in solfeggia se ocenjujejo učenčevi ustni odgovori, pisni izdelki in projektno delo.
Pri izpitih se ocenjuje znanje učencev iz inštrumenta, petja in solfeggia.

Pri letnih in popravnih izpitih (nauk o glasbi) učenčevo znanje oceni izpitna komisija.
Učenci opravljajo izpite praviloma ob koncu pouka.

Na predšolski stopnji in v glasbeni pripravnici se znanje učencev ocenjuje opisno.
Na nižji in višji stopnji glasbene šole se znanje učencev ocenjuje številčno.

V javni glasbeni šoli lahko opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v izobraževalni program.

Kandidati dobijo v šoli pisna Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo.

  • Napredovanje učencev

Učenci predšolske glasbene vzgoje napredujejo v glasbeno pripravnico ne glede na doseženo oceno.

Učenci, ki so vpisani v glasbeno pripravnico, lahko v naslednjem šolskem letu nadaljujejo izobraževanje v programu glasba, če uspešno opravijo sprejemni preizkus in izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni v izobraževalnem programu in učnih načrtih.

Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v naslednji razred.

Zelo nadarjeni učenci lahko hitreje napredujejo.

Učenec, ki je uspešno opravil izpit ob koncu nižje stopnje glasbene šole, se lahko vpiše na višjo stopnjo, če je mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora o njegovi nadarjenosti pozitivno.

Učenec konča izobraževanje, ko uspešno konča nižjo oziroma višjo stopnjo glasbene šole.
Datum objave: 28. 8. 2013
Nazaj na prvo stran  | Puštalski grad  | Šolski prostori  | Organi šole  | Učitelji v šolskem letu 2018/2019  | Urniki skupinskega pouka v šolskem letu 2018/2019
Vpis v glasbeno šolo  | Publikacija šole  | Obrazci  | Pravilniki  | Sodelovanje s starši
Katalog informacij javnega značaja